Aandjaktän

3. Aandjaktän.mp3

Läsåstyttjä åmm Aandjaktän e skrive ååv Magnus Gräsbeck å övärsett ååv Hootsjärskågruppin ve Houtskärs Kulturgille.

Berättarin: Jean-Erik Mattsson, Börje: Stefan Karlgren,

Leonard: Thomas Gräsbeck, Mickel: Kristian Engsjö,

finnin e snorrbååtin: Mauno Nurmivirta

E septembär hadd ä vare dåålet me fågäl på tåmm vattnen såmm Granholms hadd deil ii, minn e börrjan ååv åktoobär börja tåmm första kniipskåkkan kåmm. Gräseendär såå man å, å skarvañ flöög kårs å tvärs övär fjäälañ. Traanåna hadd flytta för laangå senn, min nagär skåkkar gååsår konnd mann änn sii. Svaanår fandest ä mytjö ååv såmm vaanlet hanntätt tiidin ååv åårä.

”He ha inga riktet vare naä braa fågelåår e jåår”, seed Börje på friidaskveeldin bakätt hööstlååvä.

”Minn he börjar noog vaa tidär te ta fram kniipvetåna intå”

Älgjaktän hadd börja håån å, minn Pappa vild farå uut å sii om mann skå konå fåå så änn kniipsåppå. På friidaskveeldin lasta in bååtin å på löördasmåårnin baar ä ååv förö ä juusna. Mickel å Leonard skå å mee, å för ein gaangs skolld gnälld dåmm inga för att dåmm måtta stiig så bittä åpp.


På fjäälin förö innan Skarvholm syyndes ä e gråninjän hur ä flöög åpp skåkkviis mä fågäl.


“Tiid foor tåmm,” seed Leonard.


“Tåmm kåmmbär noog tebaaks,” seed Mickel viktåt.


E lyngnån nordoost på Skarvholm settes vetåna uut, och Pappa tjöörd in bååtin baakåm åddin e sjyymonndan. Man styypa nagär gaang e aalrööträn förö man vaa ve vetåskåålän. Pappa bredd uut vetåtettjä, å mann seddes neer. Mickel hadd eegen bysså, än Baikal, å Leonard fekk bärå Pappas Valmet 212:a. Pappa hadd än nyy Beretta, såmm hadd vare ryyslet dyyr.


Inga ve röjvassan på vännstär siidå helldär leengär uut syyntes ä naain fågäl, minn Pappa too ä longt. Roolet te vaa uut tå ä ee så tätt fiinär mårän, å snaart bliir ä noog flååg. Ingän breeskå. Minn innan in heenda tänk te sluut höördes in höögvarvar aktärsparkar på laangt haald. Soolen börja stikk fram e öösträ, å på fjäälin kååm in snorrbååt me kastspetän e väddrä. Han tjöörd raakt moot Skarvholm å sakta ååv bakåm åddin.


”Jaaha, teer va tåmm fåglan,” seed Leonard, å nuu holld Mickel mee. ”Va sko tåmm tenn hiid tell ... Lagå edär jään å liite hasståt,” seed in barå å glodd argt på bååtin. Pappa va int na glaadan hann helldär, å hann jekk neer te vatesjölä å viffta å peeka på vetåna. ”Jaaha, anteeks” svarå dåmm på bååtin, såmm faktest veend tään å lagå sä ååv.


”Ja, åmm ve skå taa å äät liitä smörrgås tå förän måränflååjä kåmmbär,” tykkt Micke, såmm alltte va glypin, å Pappa tykkt samå saak. Han too framm ryggsettjin, å plåkka uut mårösvåålä, såmm va veitbrööd å kaffe.


Göutañ råffa åt sä smörrgååsañ, å börja hävå ii sä, å Pappa töömd måränkaffe e moggañ.


Soolän sjäin å börja värm liite, å e va sjöönt te site å äät. Mitt e allt så kviska Leonard:


”Pappa, ee ä fågäl tenn e röjvassan?”


”Ja he va kvikkt he,” seed Mickel tysst, minn han leed fråån sä kaffemoddjin å sett kårtjin på tärrmåsin. Too taag e byssån, strekkt på halsin å sååg liite bätär ett åpp moot väddrä.


”Ha ne sitt ... ter e åtmennstånä tie styttjän ... gräseendär å tåmm ee på vetåhaald.”


”Jusst heed,” seed Pappa tysst, ta fram byssåna, min försiktåt!”


Ryyslet försiktåt leed tåmm kaffemoggañ fråån sä å Mickel strekkt sä ett byssån. Minn teliika sloo in tell ryggsekksstoolin å tå raambla smörrgåsasjin neer så ä barå skraambla.


Tå flaksa ä tell riktet ryyslet e vassan å all fåglañ flöög eveeg på ein gaang. Å fråån Pappas bysså seed e klikk. He smälld tvåå gaang fråån Mickels bräkkå, min fåglañ hadd heenda för laangt.


Pappa sleengd nagär svoordoomar mee baakett eendrän. E breeskån me spinnfiskarän hadd in glöömt te lägg skååt e byssån. Att in konnd svärå så ryyslet hadd göutañ inga vetå.


”Minn,” seed Pappa te sist, ”minns ne va ja seed? Mann veit alldär tå dåmm kåmmbär. Å nö fekk ne sii att eendrän kan jööm sä e vassañ e mörkrä fast ve e såtätt neera.”

Ordförklaringar:

Skarvañ – skarvarna

fjäälañ – fjärdarna

laangå senn – länge sedan

nagär – några

hanntätt – den här (maskulinum)

päärånän – potatisen (ordagrant: potatisarna)

kniipvetåna – knipvättarna, dvs. lockfåglar med knipskepnad

bittä tidigt (tidigare: bittnan)

gaanggång

gråninjän – gryningen

tiid – dit

lyngnå – lä, lugnvatten

styypa – snavade, stupade

nagär – några

vetåskåårän – stället där man sitter på lur vid vettarna

vetåtettjä – täcket man sitter på i vetåskåårän

bysså – bössa, gevär

röjvassan – vassen

naain – någon (maskulinum)

flååg – flygande fågelskock

breeskå – brådska

aktärsparkar/-snorrå – aktersnurra, utombordsmotor

laangt haald – långt håll

kastspetän – kastspöna

teer – där (när man inte ser stället)

tåmm tänn – de där

hiid – hit

lagå edär jään – ge er iväg härifrån

hasståt – hastigt, snabbt

glaadan – gladare

vatesjölä – vattenbrynet

anteeksursäkta (på finska)

tään – bort därifrån

måränflååjä – tiden då det flyger fågelskockar på morgonen

glypin – mycket hungrig

mårösvåålä – morgonmålet

göutan – pojkarna

råffa åt sä smörrgååsañ– ryckte smörgåsarna åt sig

kviska – viskade

vetåhaald – skotthåll vid vätteskytte

teliika – samtidigt

bräkkå – hagelgevär

såtätt neera – såhär nära