Houtskärs kulturgille
Välkommen

Kort om Houtskär

Houtskär är en liten stadsdel i Pargas stad. Stadsdelen är belägen i Egentliga Finlands landskap, Västra Finlands län, längst i väster. Houtskär består av ca. 700 holmar av olika storlekar. Invånarantalet vid årsskiftet 2010 - 2011 är ca 560 personer. Utöver det finns det i Houtskär ca 800 fritidshus.

Naturen är omväxlande och floran är artrik bl a tack vare en kalkrik jordmån, gott klimat och hävdade jordbruksmarker. Houtskär ingår i sin helhet i Skärgårdshavets biosfärområde och delvis i Skärgårdshavets nationalpark.

I Houtskär finns en butik, bank, post, hälsostation och kyrkan Santa Maria i Näsby centrum.

På Houtskär växer orkidén Adam och Eva, Houtskärs sockenblomma, som är fridlyst och inte går att finna på många andra ställen i Finland. 

Vid olika tillfällen året om ordnas danser, vilket är en gammal tradition som hålls i liv med både äldre och unga deltagare som dansar pardanser från humppa till schottis till levande musik.

I Houtskär pratar vi inte svenska – nää, jänn talår ve barå hootsjärskå.

Naturligtvis talar vi nog också svenska (och andra språk), men vi houtskärsbor pratar dialekt sinsemellan och många gamla människor har aldrig riktigt lärt sig något annat språk.

För en "utomstående" kan det vara vissa svårigheter att förstå detta vårt eget språk, vilket grammatikaliskt påminner om germanska språk med sina tre genus, som i tyskan.

Verben påminner också om tyskans, de böjs på samma sätt.

På dessa sidor finner du också läseboken "Läsåbook e hootsjärskå" vilken kanske öppnar upp houtskärsdialekten för dem, som är intresserade av dialekter.

Orkidén Adam och Eva

Mera om Houtskär på webben

hla.fi - Houtskärs Lokalhistoriska Arkiv med över 13.000 gamla fotografier från Houtskär. Fotona är reprofotograferade, grundligt indexerade och det är möjligt att göra sökningar bland fotona.

Pro Houtskär rf - Föreningen Pro Houtskär rf är en allmännyttig förening som arbetar för Houtskär och för alla som på hel- eller deltid lever och vistas här på orten. 

VisitHoutskär - Trespråkigt webbställe med huvudmålgruppen turister. För ortsbor och deltidsboende finns där också en händelsekalender och ett serviceregister.

Houtskär på Wikipedia