Almoogeseggling

16. Allmoogeseggling.mp3

Läsåstyttjä åmm almoogesegglinjän e skrive ååv Magnus Gräsbeck å övärsett ååv Hootsjärskågruppin ve Houtskärs Kulturgille.


Berättarin: Oscar Eksten, Xenia: Wilma Karlgren, Matilda: Billie Karlgren, Peter Granholm: Mauno Nurmivirta, Lena Granholm: Fanny Sigfridsson, tåmm såm roopa åt Börje tå Skarven hadd kyme elaand: Sune Linde å Magnus Gräsbeck,

Börje: Stefan Karlgren, Aabras Jyss: Bror M Gräsbeck, Micke: Kristian Engsjö, Kenneth Björkvall: Sune Linde

”Makåss!”

”Vaför måst dö site jenn?” svarå Matilda.

”He ä mytjy kaaldan ter uut e blååstin å mytjy varman jenn” seed Xenia å treengd se neer på såffån e farbro Peters stoor mootårbååtin.

”Jenn ee ä bätär och jennn låktar ä gått”, foortsett än. ”Fåår ja taa åå tåmm tett karamällän, Peter?”

Peters tjärng Sofia svarå: ”Vasågoo å taa åt dä, minn deil meddä åt tåmm aadär mee!”

Peter saat ve rattin åpp ve vinndruutån, å Sofia stoo å kooka kaffe på priimusin terneer.

”Skarvin e först”, seed Peter å leed neer tsjiikarin. ”Kansje in jee så braa såmm Torsholms Viktor seed. ’Kåmmbär te treeng onndan all dåmm aadär’ seed Viktor. ”Riislet snabb bååt” skåjja Peter på na slaks breendedealekt.

Lena å Viola Granholm, såmm hadd vekst åpp e Mariehamn, retta mesamå Peetärås dialekt. ”På vånn klass haar ve ein från Brennde, å inga talår in på hetänn viise.” Lena jekk på ättan å Alexandra på triian e Mariehamns gymnasium. Peter hadd vare nooga mee att flikkåna sko åtmenstonä förstaa hootsjärskå, å teförö talå in allte dealekt me Sofia, såmm va häim från Maalaks.

Å så jekk e såå, inn Skarvin, me Börje Granholm såmm sjepår, vann heed åårets Nääsbösegling laangt före tåmm aadär. Börje kryssa åpp moot väddrä så mytjy ä jekk å kanoonin smälld tå in kååm e måål. Besettninjen hanses, he vill sejj Signhild, Micke, Lenne å granngöutin Simon Björkvall roopa me en monn ”Yess”.

På brooen ve Båtmusee stoo heila jenge å too moot, å tå neesta bååt, Amanda af Iniö, kååm e måål uut på viitjen va Skarvin renn ve brooen. Å så fekk dåmm höör:

”Haar dö elektres mootår, Börje? Tö fåår skruuv lööst tääldä så fåår ve kåmm å sii va dö haar der”.

”Va jee ä för sjeelna millan skarvin å svalön? Bååd e lika braa utåmm skarvin.”

”Dö ska akt dä, best såmm ä jee kåmmbär naain å pikkar eddjän åt dä på nattän.”

”Dö bodå haa handekapp me in tålin tänn bååt, hördö Börje. Å freedar mee, ja meinar friidlyystär.”

”Nää”, svarå Börje, ”he ä jö inga bååtin, he haandlar jö åmm veim såmm sitär ve jölvarin. Minn nå måst ja sejj att he leid onndan. Lenne, spänn frammfästän liite så man kåmmbär elaand.”

Börje håppa elaand å jekk åpp för bakkan moot klåkkstapplin, å göutan fööld mee. He va mytjy fålk, minn he jekk intå te hitt e longt ställ så tåmm konnd kast vattnä.

”Jaa, bätär vinnd å vädär fåår man noo läit ett” seed Börje. ”Fåår sii va ve fåår för slags priis. Tå ja va liitin fekk tåmm allt möjlet. Ja kåmmbär hååg att faarsgobbin ein gaang fekk in stereobaandspeelar, å hann fekk Peeter å jaa haa, he e hann såmm staar e värkstaadin. Förr fonksjoneera kasettin mee, min nuu ee ä barå raadion.”

Tå dåmm kååm tebaak te bååtmusee jekk tåmm å sess på in brehöög baakåm laandöse. Börje vild inga jär se tell så in saat e skyymonndan. Gaambäl Aabras Jyss kååm å seddes me Granholms, tåmm va jö liite gamål slekt. Tåmm sista bååtañ börja kåmm e måål å tå dåmm hadd vare tysst än stonnd frååga Jyss ”Kvars bååt jee hantänn me tvåå spriisegäl? In seigär een, å allte sisst. Fast he fanndes jö tåletänn bååtar tå ja va båån. Stoor deilin hadd mootår renn, min in deil hadd mesträn kvaar.” Jyss, helldär Johan såmm in hett på riktet, var gaamblast karin e sooknen, övär 90 åår, min inntå e så gått sjikk så in hadd kymä på eegen haand från Fridhem.

”Min nö Börje fåår dö järå dä klaar för ceremonii protokolläär å järr ryym för syypin. Å göutan fåår va ytan, inga drack ve helldär tå ve va ong.”

”Nää, nå inga ha ve tenkt helldär” seed Micke. ”Farsan ha låvå tjöörkoorte graates åt mä åmm ja haaldär mä nykter ters ja bliir adärtån, å he ee så liite kvaar. – Å så ee ä jö viktåt för sjööbefääl te haald hyvö klaart”, fortsett in viktåt.

Sista bååtin kååm e laand, arransjörskåmmittéän kåntrålleera haståt plaseeringåna, å priisuutdeilninjän börja. Peter hadd kyme elaand, å all Granhålmarän klappa e heendrän tå Börje me besettning vaa å too moot första priis, såmm va in liitin modell ååv in vakkrär follriggar. Bantjins priis va e bankkoort me femtte eurå, å heed skö Simon fåå, seed Börje. E ana priis va fråån Eckerö Line, en reiså för tvåå me hytt å maat millan Helsingfors å Tallinn på in vaardaag.

”Dö fåår noo skarv ii liite Börje så dö fåår sjampanj mee ååt Anki” koom ä fråån grannin Kenneth Björkvall. ”Helldär annors kann e blii traangt e hyttin.”

Ordförklaringar

Makåss! - maka på sig/dig/er!

Vaför måst dö site jenn? – varför måste du sitta här?

kaaldan kallare

ter/teer uut där ute, varman – varmare

jenn här

bätär bättre

än hon (obetonat eller som objekt)

tåmm tett/tess de här

tjärng hustru, kvinna, ung kvinna

tåmm/dåmm aadär de andra

terneer därnere

teförö därför

inn att

in han, den (maskulinum)

heed det (betonat)

mesamå genast, med detsamma

sjepår skeppare

väddrä vädret, vinden

brooen/broovven bryggan, bron

tääldä inre brädfodring i båt

naain någon (maskulinum)

eddjän äggen

bodå borde

tålin tänn sådan där (maskulinum)

lvarin rorkulten

he leid onndan det gick undan

frammfästän förtrossen

in brehöög baakåm laandöse – en brädhög bakom landhuset

kvars, kveims, veims vems

hantänn den där (maskulinum)

seigär seg (maskulinum)

tåletänn sådana där, sådant där

tåmm va jö liite gamål slekt – de var ju lite släkt

båån barn

haald – hålla

hyvö huvud, huvudet

traangt trångt