1. Första skooldaajin å Mergus.mp3

Styttjä åmm första skooldaajin e skrivä ååv Magnus Gräsbeck å övärsett ååv Hootsjärskågruppin ve Houtskärs Kulturgille.

Berättarin: Fabian Karlgren, Xenia: Wilma Karlgren,

Lenny: Thomas Gräsbeck, Elvira: Emmy Kajakoski

He va in vakkrär seinsåmårdaag, jysst tå såmårin ee såmm best, å ongan måtta knööl eveeg te skoolbiilin. Xenia fööld mee te hållplassin, håån vild å gaa e skoolan. Hån vild vaa stoor flikk såmm tåmm aadär, minn tåmm aadär ongan seed lagå dä heim!
Nä-ä, svarå Xenia, Mamma ska te haandlin å jaag skaa mee!

Leonard, såmm jekk e Kårppå, blei tjöördär te Tjitös, å på veejin lemna Taxi-Werner ååv Matilda å tåmm aadär låågstaadeäongañ e Träsk. Läärarin stoo ytanförö å hälsa dåmm veelkymän. Matilda rännd mesamå te tåmm aadär ongañ.


Tå Taxi-Werner kååm framm te Tjitös så va der ränn en laang raad me biilar, minn Werner hadd röödär sjylt så in fekk tjöör förbii. Bussin stoo å ventta på Mergus, å ongan steig in. Mootårin på bussin sorra egaang, å Buss-Hemming tjöörd ombool på färjån.


Skoolongañ sjeina all kvikkt uut ur bussin å åpp te passasjeeraruutryyme. He va laangå senn man va jeer sisst, tykkt tåmm. Tå man annårs foor me Mergus konnd mann naen gaang gaa hiid åpp, minn för e mäirsta blei e noog te site e biilin.


Lenny, såmm skå börö e åttan, seed åt Johanssons Elvira, såmm skå börö första ååre e Kårppå å ingenting visst, att ”vann haar du bollan såmm dö ha bakå?”

Elvira förstoo noo va Lenny mäina, minn hån låddest inga åmm ä. Maang gaang hadd än höört talås åmm niiånas reisår te Ålaand å aadär ställ, speseellt håån gaangån tå dåmm säggla på gronn mä galeaasin. Tåmm hadd saambla in pengar onnde fleire åår: såålt stråmppår å juulkoort å sjituuspapär å haandarbeit. Min hån seed barå:

”Inga kann jaag bakå!”

”Å tåletänn ska man troo påå!” svarå Lenny å börja vakt uut jinåm fenstren.

”Nejj, dö fååår inga!” höördest Elvira. ”Jävv an geenast tebaaks. Mesamå! He ä tuu såmm ha tajä in.”

”Va ha ja tajä?”

”Nå telefoonin minn. Dö haar in e nevån. Ta hiid in!”

”Å va fåår ja för heed tå?” svarå Lenny

”King öirånen boord dö fåå å inga naa ana,” seed Elvira å flöög åpp å strekkt sä ett telefoonin. Min Lenny va leengär å holld åpp in övär hyvö. ”Proo taa in tå,” seed Lenny å jool sä änn leengär.

All hadd roolet å brååka me varaadär å reisån övär te Kårppå jekk hasståt.
-E ve övärr renn, seed naain tå dåmm sååg färjfäste e Galtbö, å all fekk brått neer te bussin.

He too inga leeng så va dåmm e laand, å så tjöörd bussin te skoolan e Värkkan. Teer stoo rektårin å hälssa dåmm veelkymän å beretta för tåmm nyy eleevrän vart dåmm skö taa veejin. Å kårppå- å naagueleevrän, såmm Lenny å tåmm aadär tjennd från föruut, hadd renn kyme.

Ordförklaringar

He/ä – det

in vakkrär seinsåmårdaag – en vacker sensommardag

ongan – barnen, ungarna

knööl eveeg – knalla iväg

håån/hån – hon

gaa –

tåmm aadär – de andra

lagå dä häim! – ge dig iväg hem!

haandlin – butiken, handeln

Kårppå – Korpo, där närmaste högstadieskolan låg

Tjitös – byn Kittuis, därifrån färja går över till Korpo

mesamå – med detsamma, genast

laanglång

in/i – han

sjeina – sprang

laangå senn – länge sedan

jer – här

naen gaang gaa hiid åpp – någon gång gå hit upp

mäirsta – mesta

te site e biilin – att sitta i bilen

vann haar du bollan såmm dö ha bakå? – var har du bullarna som du har bakat?

inga – inte

ä/hä/he – det

håån gaangån – den gången

letänn – sånt där

vakt – titta

jevv – ge, giv

tajä – tagit

in – han, honom, den (maskulinum)

tö haar in e nevån – du har den i näven

hiid – hit

proo taa in tå – försök ta den då

naain – någon

Värkkan – Verkan, dvs. stället i Korpo där skolcentrum finns

kyme – kommit