Gaambälmommo berettar åmm bakåsä

11. Gaambälmommå berettar åmm bakåsä.mp3

Läsåstyttjä åmm bakåsä e skrive ååv Hagar Lundell direkt på hootsjärskå, bearbeita ååv Siv Fagerlund, å redisjeera ååv Magnus Gräsbeck.

Berättarin: ”Knyss” Ralf Högstrand, Gaambälmommo: Hagar Lundell

Signild, ällsta dootran e huusä, som laas etnologi e Ååbå va intresseera åå allt gamålt, både gaambäl saaker å gaambäl sett te arbäit både deruut å derinn. Nö hadd än börja fonndeer hör dåmm bakå förr e tiidi. På Råmpdraajä bakå dåmm inga åffta mäir fasst der fanndes in gamål oon, bröödä tjööpt dåmm för he mäirsta fäärdelagå från haandli. Ingän hadd riktet tiid te bakå mäir.

Minn så tänkt Sinne in sonndasmårän e mars att nö faar ja te gaambälmommo på Friidheim, hån kan noog berett hör håån bakå på sinn tiid. Å heed konnd än: Jåo-o, seed Gaambälmommo, håån konnd noog berett hör man bakå oonstaanda suurbrööd.

”Tå bröödä börja taa sluut”, seed Gaambälmommo, ”så too ve inn suurbrödshåltjin å lagå syyrå. Suurbrödshåltjin, såmm hadd staje e skafferiä in tiid konnd ha jiistna å kannsje börja läkå, teför strödd ve liitä råågmjöl e båttni å sett liitä vatän påå. Å ett än stonnd sloo ve på liitä mäir joomt vatän, å så röörd ve neer råågmjööl så att ä bläi såmm in grööt. Senn hööld ve övär håltjin å ställd in på ä varman ställ , kansje neera spiisi, så att syyrån skå börö jäså, hälldär röör på sä, såmm ve seed. Neesta daag, åmm syyrån hadd jääst, så leed ve tell vatän , å hör mytjö vatän ve leed berodd på hör stoorär däig ve skå haa. Senn röörd ve neer två kneppnävår salt å mäir råågmjöl så att ä bläi såmm in tjåkkär grööt. Så hööld ve åtär övär däiji å lett in staa tess in börja jäså å stäig höögt, å senn tå in hadd sjontje neer, tå först börja ve knådå. Ve leed ii mäir rågmjööl å liitä graahamsmjööl å knådå så svätti rann, för he va in stoorär däig å he va ganska tongt å rekkt ganska leeng te knådå för he skå va i stadi däig.

Å så too ve in allt va ve behöövd: bakåbool, bakåbreen, grihhlå, brömått, nagg å brökaavel.

Å onnde tiidi däiji jääst jekk ve ett oonsveed , klabban va laang å stoor å ve hadd än sjeeld oonsvedåraad e vedåhuusä. Senn sett ve eeld e ooni å så eelda ve kannsje än paar tiimar tess allt hadd blive glööd. He skå vaa årdäntlet me glööd. Så brädd ve me in oonsstakå å jäärn uut glööden jämt övär häila ärli, å senn sjööt ve ii speeldä å så tasna ve in een te een å i halvär tiim.

Å senn börja ve bakå ut bröönän. Ve strödd rågmjöl e ä höörn på bakåboolä, å så öist ve me i tallrek åpp däig från håltjin, skaar lagöm däigbiitar, ämän, å börja lagå ällttår. Tå ve älltta sett ve vennstär haandflaatån på siidå, holld än still å raakt åpp, sett ämänä e haandän å senn börja höögär haandän arbäit me ämänä tess i bläi ronndär å fiinär såm i boll, å så va ällttån fäärden. Ällttåna jääst än liitän stonnd å senn bakå ve uut dåmm te brööd å anveend brömåttä så all skå blii lika stoor me hååooooooooooooooooooooooooooooooooo e mittän, å så leed ve dåmm på bröbreenän, nagga bröönän å så fekk dåm åtär jäså.

Medan ooni tasna å bröönän jääst jekk ve te skoks ett kviistar från äinbåsk hälldär tall å lagå i oonskvasst. He va viktåt att oonskvassti va lagår såå, att ve slapp tell te få bårt glöden ör höörnen. Sen sorra ve me jäärntrååd fasst oonskvassti på in treed-oonsstakå å så leed ve i e blöit e ä vate-eembar hälldär e sjöskvalön.

Tå ä va fäärdet tasna droo ve uur speeldä å soopa ut glöödän me oonskvassti , såm jö hadd vare e blöit för att i inga skå börr brinn. För te liitä proo värman e ooni sett ve in ä papär, å åm ä börja brinn va ä för varmt, tå vänta ve än stonnd tess paprä blei lagöm bruunt.

Senn tå ve tyckt att ooni va lagöm varmbär så sett ve bröönän på grihhlån å in me dåmm e ooni, ter ryymdes än 9-10 bröön. Å så grädda dåmm tess dåmm va lagöm, e 5-10 menuutär, he berodd på värman, å tåmm skå inga grädd så leeng hälldär, för att dåmm skå oonstaandas. Sen tå bröönän hadd svaalna soopa ve åå dåmm, he va liitä mjööl å på dåmm, å tå all bröön va grädda radå ve dåmm e stapplar me än 6-7 bröön ii. Så too ve papär från papärssekkar , sett stappli på papprä , å väik ehoop stappli te ä pakett.

Tå all va inpakka fekk stapplan staa teer tess ooni hadd svaalna liitä å så radå ve in stapplan tett e ooni å teer fekk dåmm vaa ganska leeng. Eblaand jekk ve åpp på nattän å sååg om dåmm va lagöm oonstaanda. Senn tå dåmm va fäärden too ve uut stapplan å leed dåmm bräive varaadär tebaak på bakåboolä å brädd i filt övär dåmm så att dåmm laangsamt fekk svaaln åå.

Medan bröönän änn va varm brööt ve ååt ås i smakåbiit å sett tjåkkt me nyytjäärna smöör på biiti, å så sett ve åås e gongstooli å ååt å tänkt: härre guud va ä blei gått, å så va ve så glaad å nöigd övär att bakåndä va fäärdet å att ve hadd brööd e huusä för i tiid frammååt. Sen jekk ve, som ve allte bruuka, te grannas me två nybakåbröön såmm va insveipt e in haanddduk.

ordförklaringar:

oonstaanda efterungsvärme

ooni ugnen

suurbrödshåltji surdegstråget

jiistna gistnat

hööld övär täckte över

kneppnävå nypa

bakåbool bakbord

bakåbreen bakbräden

grihhlå brödspade med långt skaft

seed sade

leed lade

rekkt ganska leeng tog ganska lång tid

ärli ungsbottnen

tasna - (om ugnsbrasan: låta) glöda och värma upp ugnen efter att man slutat elda

speel spjället

ällt älta, dvs. forma en bulle

en älltta / ett ämän en rund degklump förrän man kavlade ut brödet

sett satte

ör ur

treed-oonsstakå ugnsstake av trä

sjöskvalön närmaste strandvatten