På iisin

10. På iisin.mp3

Läsåstyttjä På iisin e skrive ååv Magnus Gräsbeck å Hootsjärskågruppin ve Houtskärs Kulturgille.

Berättarin: Gabriel Sjöberg, Pappa Börje: Stefan Karlgren,

Mickel: Kristian Engsjö

Juulen hadd kyme å gatt. Ä hadd millanååt vare millt å millanååt vinttär, ä hadd ratå nagär gaang e viikåna å vare liite iis e straandsjöle. Minn röjen hadd inga knåppats trii gaang änn, å snööin hadd inga kommit på riktet. Minn så in mårän nagär dagår före trettondaajin sluuta e åå te blåås från vesträ. He stilla presiis ååv, å på kveeldssiidån veend väddrä å börja draa åpp från nordoost. Hei blei tyst allställ å ä tjenndes att tjööldän e på veeg.


På trettondaksmåårnin märktes ä att ä hadd blive liite juusan. Ä va riktet klaart, sjäärnåna syyndes änn, å he va kaalt. Ä hadd skarppa tell. Graadståttjin viisa 14 graadär vinttär. Allt kaarfolk ve Granholms va derheim, å tå tåmm hadd dråttjä måränkaffe too all på sä varma kleen å jekk uut. Ä va in halvär kilomeeter te straandän, å man konnd renn sii vattnä såmm speila sä mörkt å blankt. He hadd blive blåiis.

Renn förä lillajuul hadd Pappa tajjä å hissa åpp bååtañ, mootårbååtin å snorrbååtin, e båtösä. Tåmm hadd tjättingstaljår e he nyy båtöse, inga skruuvsteengär såmm e he gaambäl. På laand låå roddbååtin mä tjöölin e väddrä.


Pappa too håån gaambäl yksän fråån båtösväddjän å försööka iisin mä ykshamårin. He bodå noo haald ett fem neetär mä vilän tjööld. He hadd kyme liite fråsillskå, minn för ä mäirsta va iisin blankär. Mann konnd sii bottnin e båtöse. Mikke prooa iisin e båtöse mä yxhamårin. He va såpass starkt att ä holld visstas påå.


Tåmm too sjuutartjölkan å nätän fråån landöse, å så plåkka tåmm ehoop grejjår fråån båtöse: nätestaanjän, tjuugå å krook, håån gaambäl yxän, sjefflå te sårå mee, snöör, å va ä nö skå vaa, risskår å tåletänn, å sett allt på sjuutartjölkan.


Tåmm jekk uut te Ööstäråddin. Pappa jekk framförä å prooa iisin mä yxän.


”Nö ska ja leer edärr hörr man leggär uut näät onnde iisin, göutar” seed Pappa å börrja hogg laandvaatjän. Senn steig in åpp hörr laang staanjän vaa så att in visst vann in sko hogg neesta vaak. Tie-tolv steeg blei ä, kring tiie meetär. Så ä bläi te hogg åpp trii staangleengdär för te fåå uut ä näät.


Göutan hoggd kvikkt åpp sex vakörr tell e linnje ett varaadär, å pappa ruusa staanjän onnde iisin å knööt fasst uutdragårsnööre e baakeendan på staanjän. Han jekk te första vaatjän å börrja föör framm staanjän me tjuugån. E tride vaatjän märkt inn att staanjän va laangt på siidån, å tå måtta in ta krootjin för te försöök fåå taag ii än. Mi hån va så laangt ååt siidån så in måtta hogg en nyy vaak, å Lenny kååm å villd jölp tell. Minn hann märkt inga att Pappa renn hadd hoddjä ä håål tell å så steig in raakt ii ä mä eina footin.


”Så tänn gaar ä tå in inga siir ett” seed Mickel, å så skratta in. Pappa seed barå ”nö fåår dö lagå dä häim nö liite kvikkt å fåå på dä tårrt”.


Pappa fekk taag e staanjän, å så foortsett inn å föörd uut än framm te fitjarvaatjän, he vill sejj hån fjääl vaatjän. Håån vaatjän hoggd in störr så att ä skö gaa leetan te fitjä nätän. Så too in åpp uutdragårsnööre å droo uut första nätä onnde iisin. Micke holld ii stickån ve laandvaatjän. Pappa foortsett å föörd uut staanjän mä tjuugån trii vakörr tell, te sissta vaatjän. Håån hoggd in åålaang, så ä skö gaa leetan te få åpp staanjän. Så vaa ä jö inga meir te järå såmm te draa uut anndra nätä onnde iisin, knyyt fasst nätesnöörän, å te sisst ring åpp uutdragårliinån å heeng åpp än på nätärisskån.


---


Liite på två måånar säinan, moot sluute ååv mars, va Pappa å Lenny uut te nätän åtär. Soolen sjäin å tåmm fekk nagär siik. Å tå seed Pappa:”Hördö ja troor ve mått taa åpp nätän nö, ja ska te Ååbå mårän å bliir bårt nagär dagår. Iisin börrjar mårkän snaart, hann börrjar råtän bårrt, så ä fåår börr räkk för hantätt vinntrin.”

Å he va tuur att tåmm too tään nätän, för ä jekk inga mäir såmm än dryyg vikö förän ä börja te taa ypö e strööman, å fåglan saamblades ve färjrennåna. Å jusst baakett pååsjän vaa ä ypövatän.

ORDFÖRKLARINGAR

kyme å gatt kommit och gått

ratå bildas is

nagär gaang några gånger (se språkliga särdrag i stycket om älgjakten)

straandsjöle strandvattnet

röjen vassen

röjen hadd inga knåppats trii gaang änn – det hade ännu inte bildats iskragar kring vasstråna tre gånger

juusan ljusare (se språkliga särdrag i stycket om Strömmingsmarknaden)

Graadståttjin termometern

skarp tell frysa till

lillajuul lördagskvällen före första advent

bååtañ båtarna (se språkliga särdrag i stycket om Strömmingsmarknaden)

båtösä båthuset

ykshamårin yxklacken

He bodå noo haald det borde nog hålla

ett efter

vilän rejäl

fråsillskå isrosor

sjuutartjölkan stor kälke med ryggstöd som man skjuter framför sig

nätestaanjän nätstången

tjuugå grenklyka för manövrering av nätstången

håån gaambäl yxän den gamla yxan (se språkliga särdrag i styckena om andjakten och datorn)

sjefflå te sårå mee skyffel att ta bort issörja med

risskår ruskor

letänn sådant där

göutar pojkar

laandvaatjän landvaken, den vak som är närmast land

vann var

stegå åpp stega upp

vakörr vakar

ruus staanjän skjuta stången under isen

uutdragårsnöör/-liinå – snöre/lina som man drar in nätet under isen med

tride tredje

mi/minn men

måtta måste (förfluten tid)

så tänn så där

fitjarvaatjän den vak där man vittjar

leetan lättare

fitjä vittja

stickån stickan, i detta fall nätstickan, den man samlar upp nätet på

åålaang avlång

ring åpp samla upp rep i slingor med händerna

nätärisskå gran- eller tallruska som markerar nätvak

säinan senare

mårän i morgon

mårkän murkna (om is)

råtän bort ruttna bort

hantätt vinntrin den här vintern

tään bort därifrån

ä börja te taa ypö e strööman – det började bli öppet på strömma ställen

baakett pååsjän – efter påsk